Website Oud Zoeterwoude Suetan kwartaalbladen - Stichting Oud Zoeterwoude Zoekresultaat

Zoekresultaat:    Geschiedenis ==> Economische ontwikkeling     

Aantal gevonden publicaties : 20   (uit: 1551)


Uitgebreid zoeken

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Artikel: 1987081920  
Titel: Van de Hel naar de Hemel (20) - De sociaaleconomische toestand van Zoeterwoude rond 1680
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Economische ontwikkeling
Verschenen in: 1987
Auteur(s): Juffermans, P.J.A.
Alleen gedurende de periode 1667-1680 wordt er een tipje opgelicht van de sluier, die de sociaaleconomische toestand van Zoeterwoude voor ons verborgen houdt.
Uit die jaren zijn er namelijk een viertal lijsten van belastingplichtigen bewaard gebleven, waarop de namen der gezinshoofden met hun beroep en maatschappelijke welzijn staan aangetekend.
 

2. Artikel: 1995020521  
Titel: De lange weg van armoede naar rechtvaardig inkomen
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Economische ontwikkeling
Verschenen in: 1995
Auteur(s): Paardekooper, H.J.C.
De lange weg van armoede naar rechtvaardig inkomen en een Pastoor als Directeur van een Breifabriek.
De geschiedenis van de mensheid is de geschiedenis van arm en rijk.
Het bijbelse woord: De armen zult gij altijd bij u hebben, is voor heel veel mensen een bittere werkelijkheid gebleken, een noodlottige gedachte, maar voor anderen een verontschuldiging voor onrechtvaardig handelen.
Heel lang heeft men het lot der nietshebbenden pogen te verbeteren door het / geven van ondersteuning en men wist dat daarmee een daad van Christelijke barmhartigheid verwezenlijkt werd.
 

3. Artikel: 1998020717  
Titel: Rangen en standen in Zoeterwoude
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Economische ontwikkeling
Verschenen in: 1998
Auteur(s): Paardekooper, H.J.C.
De oprichting van de R.K. Volksbond in 1916.
Zoals beschreven bij de oprichting van de R.K. Boerenbond in 1914, was het beeld van rangen en standen in Zoeterwoude duidelijk waarneembaar.
Onderscheid was er tussen rijk en arm, tussen bezit en armoede, tussen macht en onderworpenheid.
De werkende klasse had een uitzichtloos bestaan, zonder enig uitzicht, zonder perspectief.
Zelden was er een mogelijkheid om zich daaruit los te maken.
 

4. Artikel: 1998053439  
Titel: Zoeterwoude 200 Jaar geleden 1797 - 1798
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Economische ontwikkeling
Verschenen in: 1998
Auteur(s): Paardekooper, H.J.C.
Niets nieuws onder de zon.
Zoals er in onze gecommercialiseerde samenleving grote bezorgdheid is om het behoud van de natuur en het milieu, actiecomités dag aan dag paraat zijn om alles wat leeft en groeit te beschermen, zo lette 200 jaar geleden de Zoeterwoudse overheid er nauwgezet op, dat sloten en wegen niet nodeloos bevuild werden door gemeentenaren, die het niet zo nauw namen met het milieu.
Van veel echte welvaartsresten was er in die dagen nog geen sprake, maar ieder moest proberen om zijn eigen vuil, hoe gering ook, zo goed mogelijk kwijt te raken.
 

5. Artikel: 1998086477  
Titel: De Oprichting van de R.K. Middenstandsbond, "De Hanze" (1)
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Economische ontwikkeling
Verschenen in: 1998
Auteur(s): Post, H.A. van der
Het sluitstuk van de 3 standsorganisaties moest de R.K. Middenstandsbond worden.
Was de R.K. Boerenbond in 1914 onder dwang van Deken Mosmans tot stand gekomen, de oprichting van de R.K. Volksbond vond plaats onder invloed van buitenaf en daar moest de oude pastoor zich wel bij neerleggen.
Maar listig als hij was, wist hij te bereiken, dat er in het eerste bestuur 4 zelfstandige ondernemers een niet onbelangrijke functie hadden.
Hoewel dat in meerdere afdelingen van de Volksbond gebruikelijk was, kon men verwachten, dat die situatie niet lang stand zou kunnen houden.
 

6. Artikel: 1998118491  
Titel: De R.K. Middenstandsbond "De Hanze" (2)
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Economische ontwikkeling
Verschenen in: 1998
Auteur(s): Post, H.A. van der
Een voortvarende start.
Aan het einde van de eerste wereldoorlog kreeg Zoeterwoude te maken met twee ernstige problemen.
De Spaanse griep veroorzaakte veel slachtoffers onder de door de oorlog verzwakte bevolking, ook in Zoeterwoude.
De Katholieke school aan de Hooge Rijndijk werd zelfs vanwege de epidemie tijdelijk gesloten.
De gevolgen bleven niet uit.
 

7. Artikel: 2000085760  
Titel: De blauwe envelop in de 17de eeuw
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Economische ontwikkeling
Verschenen in: 2000
Auteur(s): Leuken, John van
In 1998 zijn door dhr. van der Helm uit Den Haag de cohiers van het haardstede- en het zoutgeld van Zoeterwoude, twee belastingheffingen uit 1666 en 1680, bewerkt en op alfabetische volgorde uitgegeven.
In dit artikel vertel ik iets over wat haardstede- en zoutgeld waren.
Wat langer sta ik stil bij de mogelijkheden die in deze cohiers verscholen liggen om inzicht te krijgen in de bevolking van Zoeterwoude in die tijd.
Ook mensen die op zoek zijn naar hun familiegeschiedenis kunnen er veel waardevols in vinden.
 

8. Artikel: 2000117081  
Titel: Van windkracht naar stoomkracht (1)
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Economische ontwikkeling
Verschenen in: 2000
Auteur(s): Post, H.A. van der
In de negentiende eeuw ging stoomkracht de windenergie vervangen.
Het was het begin van een tijdperk dat veel moeizame en lichamelijk ondermijnende arbeid werd overgenomen door stoomkracht Stoommachines stonden aan de basis van de industriële revolutie en dat betekende een ingrijpende technische en maatschappelijke verandering.
Wij denken aan de vele stoommachines in fabrieken, watergemalen, de stoomschepen en de stoomlocomotieven en trams voor het openbaar vervoer.
Ook de automobiel, de heilige koe van onze dagen, werd in het begin door stoomdruk aangedreven.
 

9. Artikel: 2001020613  
Titel: Van windkracht naar stoomkracht (2)
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Economische ontwikkeling
Verschenen in: 2001
Auteur(s): Post, H.A. van der
In de 118e aflevering, november 2000, publiceerden wij de meer dan 200-jarige geschiedenis van de industrie met windmolens aan de Zoeterwoudseweg, dat voor 1896 nog tot de gemeente Zoeterwoude behoorde, en waarvan in 1865 de windmolen 'De Haan' werd verbouwd van windkracht naar stoomkracht.
De gegevens voor deze geschiedenis zijn voor het merendeel afkomstig uit de archieven van de gemeente Zoeterwoude uit de negentiende eeuw welke zich nu bevinden in het gemeente archief van Leiden.
 

10. Artikel: 2001085876  
Titel: Van windkracht naar stoomkracht (3)
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Economische ontwikkeling
Verschenen in: 2001
Auteur(s): Post, H.A. van der
In de 118de en 119de aflevering van nov. 2000 en febr. 2001 gaven wij de geschiedenis van de industrieën die in de loop der eeuwen waren ontstaan in het toen nog bij de gemeente Zoeterwoude behorende gebied aan de Zoeterwoudseweg en de Zoeterwoudsesingel.
Enkele van deze industrieën waaronder de houtzaagmolen "De Haan" bestonden al eeuwen als windmolen maar gingen in de jaren zestig van de negentiende eeuw over op stoomkracht.
 

11. Artikel: 2002116774  
Titel: Van windkracht naar stoomkracht (4)
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Economische ontwikkeling
Verschenen in: 2002
Auteur(s): Post, H.A. van der
In een archiefstuk van het Rijksarchief zien wij in het huisarchief van Raephorst dat op Odulphusdag (12 Juni 1408) Adriaen van Raephorst, ambachtsheer van Soeterwoude aan zijn neef Floris van Alckemade het recht verleent van de wind in het ambacht Soeterwoude op het landgoed Cronestein ten einde aldaar één door de wind aangedreven watermolen te stichten. (1 Deze molen was de eerste windwatermolen die we in archiefdocumenten in de Nederlanden tegenkomen.
In het begin van de negentiende eeuw was ons land bezaaid met minstens 6000 windmolens waarvan er 500 houtzaagmolens waren.
 

12. Artikel: 2003021826  
Titel: Van windkracht naar stoomkracht (5 en 6)
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Economische ontwikkeling
Verschenen in: 2003
Auteur(s): Post, H.A. van der
Houtzaag-industrie werd volwassen.
De familie van Hoeken die zoveel heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van de houtindustrie, vooral van windkracht naar stoomkracht, woonde al gedurende 3 eeuwen in Leiden.
Uit dit geslacht had de chirurgijn Willem van Hoecke een wapen als onderscheidingsteken.
Willem van Hoecke was Mr. chirurgijn omstreeks 1645 en Proefmeester in 1677 en hij overleed volgens een zilveren begrafenisschild in 1684.
 

13. Artikel: 2003053747  
Titel: Van windkracht naar stoomkracht (7)
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Economische ontwikkeling
Verschenen in: 2003
Auteur(s): Post, H.A. van der
In de afleveringen 118, 119, 121, 126 en 127 van ons blad Suetan gingen wij in op de geschiedenis van de ontwikkeling van de stoomkracht in Zoeterwoude.
Wij konden aan de uitvoerige en beredeneerde verslagen, welke werden bijgehouden door de gemeente Zoeterwoude, nauwkeurig nagaan welke bedrijven in deze eeuw overgingen van windkracht naar stoomkracht.
In de laatste bladzijden van deze aflevering publiceren wij de volledige opsomming van alle stoomwerktuigen die in de negentiende eeuw in Zoeterwoude werden opgericht met vermelding in welke SUETAN deze zijn afgedrukt.
 

14. Artikel: 2004056166  
Titel: Van windkracht naar stoomkracht (8)
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Economische ontwikkeling
Verschenen in: 2004
Auteur(s): Post, H.A. van der
In deze aflevering gaan wij wat dieper in op de technische werking en ontwikkeling van de stoomaandrijving in de negentiende eeuw.

De ontwikkeling van machines en ketels
De energiecrisis van de laatste jaren is niet de eerste waarmee onze maatschappij werd geconfronteerd.
Al in de 18e eeuw ontstond er in de ontwikkelde landen in bepaalde takken van nijverheid - vooral de mijnbouw - een tekort aan energie.
De zich omstreeks 1700 voordoende vraag naar grotere vermogens in de mijnbouw was het logische gevolg van de ontwikkeling van deze nijverheid.
Al in de 13e eeuw was men - lokaal - steenkool gaan gebruiken als brandstof, naast hout.
 

15. Artikel: 2004111018  
Titel: Van windkracht naar stoomkracht (9)
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Economische ontwikkeling
Verschenen in: 2004
Auteur(s): Post, H.A. van der
In de vorige afleveringen gingen wij uitgebreid in op de 15 stoomwerktuigen die na het begin van het stoomtijdperk, van 1824 tot 1897, in verschillende bedrijven in het kleine agrarische dorp van Zoeterwoude werden opgesteld.
Dat wij hieraan zoveel aandacht besteden, komt doordat wij toen in het begin stonden van een tijdperk waar alle verdere technische ontwikkelingen uit voortgekomen zijn.
Door turbinestoomaandrijving werden ook de elektrische centrales aangedreven.
 

16. Artikel: 2005021013  
Titel: Van windkracht naar stoomkracht (10)
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Economische ontwikkeling
Verschenen in: 2005
Auteur(s): Post, H.A. van der
Als samensteller van deze serie verhandelingen over "van windkracht naar stoomkracht (1 tot 9)" wil ik deze laatste aflevering (10) gebruiken om mijn eigen ervaringen op gebied van stoomkrachtaandrijving op papier te zetten.
Het is geen ingewikkeld technisch verhaal maar een verslag over de eerste decennia na de oorlog 40 45 aan het einde van het stoomtijdperk.
Het is al weer 58 jaar geleden (1947) dat ik in dienst trad bij het Algemeen Werktuigkundig en elektrotechnisch bureau Electra Brandt, Oude Varkensmarkt 3 in Leiden.
 

17. Artikel: 2005118496  
Titel: Stap voor stap naar een nieuw tijdperk in Zoeterwoude met telefoon
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Economische ontwikkeling
Verschenen in: 2005
Auteur(s): Post, H.A. van der
Voor dit tijdperk gaan we nog even terug naar onze aflevering nr. 108 van mei 1998, bladzijde. 50.
In deze aflevering noteerden wij dat op 1 september 1892 de heer A. van Gils, als nieuw benoemde secretaris, door zijn voorganger de heer P.J.M. Boonekamp de vergaderzaal aan de Noordbuurtseweg werd binnengeleid.
De heer Boonekamp was gaan wonen aan de Heerenstraat 114 in Leiden en nam afscheid als secretaris der burgerlijke gemeente Zoeterwoude.
Deze secretaris A. van Gils werd op 7 juli 1905 in de raadzaal aan de Noordbuurtseweg geïnstalleerd als burgemeester van Zoeterwoude.
Met Secretaris-Burgemeester Antonius Adrianus van Gils brak er in de twintigste eeuw een nieuw tijdperk aan in de geschiedenis der gemeente Zoeterwoude.
 

18. Artikel: 2008021012  
Titel: De geschiedenis van een kavel hakhout
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Economische ontwikkeling
Verschenen in: 2008
Auteur(s): Post, H.A. van der
De geschiedenis van een kavel hakhout
De geschiedenis van de Weipoortse Vliet is in dit blad al verschillende keren ter sprake gekomen.
Deze zeer oude vliet die door de natuur ontstaan is tussen de Rijn en Zoetermeer had een grillig verloop met bochten en ondiepe plaatsen.
Enkele gedeelten waren zo ondiep dat men er doorheen kon waden (wedde).
Zoals bekend was er ook een wedde op de plaats waar nu de Lagerbergbrug is.
Het Weddepad naar Gelderswoude herinnert ons nog steeds aan deze doorwaadbare plaats.
Zie ook de documenten 00702 in de bibliotheek.
 

19. Artikel: 2010086468  
Titel: De AZO de voorloper van de hybrideauto
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Economische ontwikkeling
Verschenen in: 2010
Auteur(s): Gent, Jan van
De AZO de voorloper van de hybrideauto.
Uit het rijke fotoarchief van dokter Wybo Kortmann kwamen twee verrassende foto's te voorschijn.
Het waren foto's van een elektrisch aangedreven auto, de AZO.
Deze zag het levenslicht in Zoeterwoude tegen het einde van de Tweede Wereldoorlog.
Er was toen een groot gebrek aan benzine en twee knappe koppen lanceerden een plan om voor de "dokter" een vervoermiddel te maken die op elektriciteit liep.
Die energiebron was toen nog onbeperkt voorradig en nog goedkoop ook.
 

20. Artikel: 2014030511  
Titel: “Alwaar” den Weipoortsche Vliet in den Rhijn stroomt
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Economische ontwikkeling
Verschenen in: 2014
Auteur(s): Onderwater, Thea
In de Suetan van februari 1983 plaatsten wij een interessant artikel getiteld “Achter de Mast”.
Het verhaal ging over de scheepswerven aan de Rijn nabij de Weipoortse Vliet.
De uitreiking van de Kees Paardekooperprijs 2013 aan de eigenaren van het pand Rijnstraat 22, de familie Koppenol, was de aanleiding om nog eens nader onderzoek te doen naar de locatie aan die kant van de Weipoortse Vliet.
 

 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 30 november 2020