Website Oud Zoeterwoude Suetan kwartaalbladen - Stichting Oud Zoeterwoude Zoekresultaat

Zoekresultaat:    Polders   (in veld: Rubriek)     

Aantal gevonden publicaties : 25   (uit: 1551)


Uitgebreid zoeken

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Artikel: 1970100509  
Titel: De geschiedenis van de Groote Westeindsche Polder (1)
Rubriek/subrubriek: Polders / Groot Westeindsche polder
Verschenen in: 1970
Auteur(s): Paardekooper jr., C.P.J.
Nu het plan Westeinde, het uitbreidingsplan van de gemeente Zoeterwoude, steeds vastere vorm gaat aannemen is het misschien wel goed eens aandacht te gaan schenken aan de verliezende partij: de betreffende polder.
 

2. Artikel: 1971080608  
Titel: De geschiedenis van de Groote Westeindsche Polder (2)
Rubriek/subrubriek: Polders / Groot Westeindsche polder
Verschenen in: 1971
Auteur(s): Paardekooper jr., C.P.J.
In ons 1e artikel hebben wij geschreven over het ontstaan van de polder uit een antal kleine polders.
De naam van de nieuwe polder was de Westeindsche Polder en niet de Groote Westeindsche Polder zoals wij eerder schreven.
Zoals wij reeds aantoonden was de grens tussen de grote poldergebieden ter plaatse de rivier de Zwet 7 welke gelopen heeft vanaf de Korte Miening tot aan de molen van de, Geerpolder aan de Ommedijkse watering bij de Noord-Aa.
 

3. Artikel: 1977100307  
Titel: De Haasbroek-polder
Rubriek/subrubriek: Polders / Haasbroekpolder
Verschenen in: 1977
Auteur(s): Bosman, W.
In het vorige nummer werd aandacht besteed aan het feit, dat het molen-restant aan de Zuidbuurtseweg tot beschermd monument is verklaard. Daarbij werd ook iets vermeld over de beide Broekpolders.
Dit leek ons een goede aanleiding nu eens wat meer over die polders te vertellen aan de hand van een door de heer N.H. Berg gemaakte studie.
 

4. Artikel: 1979030404  
Titel: Van de wal in de sloot
Rubriek/subrubriek: Polders / Bestuur
Verschenen in: 1979
Auteur(s): Bosman, W.
Een rapportage over polders en waterschappen,
Ons groene Zoeterwoude wordt doorsneden door een immens aantal sloten en vaarten. Daartussen staat nog een viertal molens; vroeger waren dat er veel meer. Het Zoeterwoudse was en is een typisch polderlandschap.
 

5. Artikel: 1979030505  
Titel: Polderconcentratie rondom Zoeterwoude (1)
Rubriek/subrubriek: Polders / Waterschap
Verschenen in: 1979
Auteur(s): Bosman, W.
NOORDWOUDE.
Het Zoeterwoudse gebied ten oosten van de Weijpoortse Vliet valt onder het nieuwe Waterschap Noordwoude. De naam is goed gekozen, met een verwijzing naar de vroegere Noordplassen en het oerwoud (vgl. Hazerswoude, Zoeterwoude, Gelderswoude) die er het centrum van zijn.
De volgende polders zijn in Noordwoude opgegaan: Noordwoude ligt onder de gemeenten Zoeterwoude, Hazerswoude, Waddinxveen, Boskoop, Moerkapelte, Bleiswijk, Benthuizen en Zoetermeer.
 

6. Artikel: 1979030607  
Titel: De Barre polder
Rubriek/subrubriek: Polders / Barrepolder
Verschenen in: 1979
Auteur(s): Bosman, W.
Tot het nieuwe Waterschap Noordwoude behoren, zoals wij zagen, wat Zoeterwoude betreft o.m. de diverse Gelderswoudse polders en de Oostbroekpolder.
Aan al deze polders hebben wij in aflevering 26 van Suetan (oktober 1977) uitvoerig aandacht besteed.
Het lijkt ons dan ook goed thans het oog te richten op het in Noordwoude resterende Zoeterwoudse gebied: de Barrepolder.
 

7. Artikel: 1979030809  
Titel: Polderconcentratie rondom Zoeterwoude (2)
Rubriek/subrubriek: Polders / Waterschap
Verschenen in: 1979
Auteur(s):
De Ommedijck
Het overgrote deel van het Zoeterwoudse gebied -dus voorzover niet liggend ten oosten van de Weipoort- valt onder het nieuwe Waterschap De Ommedijck. Met het typische gevoel voor traditie, zo eigen aan de waterstaats-experts, is ook in dit geval de naam voortreffelijk gekozen.
De "as" van dit gebied wordt n.l. gevormd door de oeroude waterkering, bekend als de Omme Dijck.
 

8. Artikel: 1979031011  
Titel: De Groote Westeindsche polder
Rubriek/subrubriek: Polders / Groot Westeindsche polder
Verschenen in: 1979
Auteur(s): Bosman, W.
Tot het nieuwe Waterschap De Ommedijck behoren, zoals wij zagen, vele gewezen, gedeeltelijk of geheel Zoeterwoudse polders.
De meest interessante daarvan is wel de Groote Westeindsche Polder, die een zeer bewogen geschiedenis heeft.
In de afleveringen 2 en 3 van Suetan (oktober 1970 en augustus 1971) heeft de heer C.P.J. Paardekooper daar uitvoerig over geschreven. Een kort resumť daarvan lijkt hier echter toch op zijn plaats.
 

9. Artikel: 1979031415  
Titel: Polder abc
Rubriek/subrubriek: Polders / Bestuur
Verschenen in: 1979
Auteur(s): Bosman, W.
Polder Archieven
De positie van polders kan men in zeker opzicht goed vergelijken met die van gemeenten. Deze laatste hebben een grote mate van autonomie, doch voor bepaalde zaken heeft men goedkeuring nodig van hogere bestuurlijke organen, zoals de provincie.
Bij de polders is iets dergelijks het geval.
Men treedt zelfstandig op, maar voor de uitvoering van sommige besluiten heeft men toestemming nodig van "hogerhand", in onze omgeving o.m. van het Hoogheemraadschap van Rijnland.
 

10. Artikel: 1981070408  
Titel: Water - onze zorg... het Hoogheemraadschap Rijnland vroeger en nu
Rubriek/subrubriek: Polders / Bestuur
Verschenen in: 1981
Auteur(s): Bouman, H
Vele taken
De zorg voor het oppervlaktewater in sloten, plassen, vaarten en meren is in het gebied tussen globaal Wassenaar, Velsen, Amsterdam en Gouda toevertrouwd aan het hoogheemraadschap van Rijnland.
Het begrip "hoogheemraadschap" is al vele eeuwen oud en laat zich vertalen in de functie raad te schaffen bij de verdediging van het eigen land(heem) tegen het hoge omringende water (van zee en rivieren).
 

11. Artikel: 1981071011  
Titel: Een stukje historie van de Geer- en Kleine Blankaart polder
Rubriek/subrubriek: Polders / Geerpolder
Verschenen in: 1981
Auteur(s): Paardekooper jr., C.P.J.
Schenking
Aan onze stichting is onlangs door de familie S.C. Slingerland uit Leiderdorp een oude notariŽle akte geschonken.
De familie had deze akte verkregen uit de nalatenschap van een familielid.
Zij was echter van mening, dat de akte bij de stichting Oud Zoeterwoude meer op haar plaats was, dan thuis in een bureaulade of oude doos.
 

12. Artikel: 1982120207  
Titel: Zwetpraet
Rubriek/subrubriek: Polders / Zwetpolder
Verschenen in: 1982
Auteur(s): Bosman, W.
Al eerder hebben wij in Suetan aandacht besteed -32e aflevering d.d. maart 1979, het zgn. "poldernummer"- aan het feit dat de studie van het oude Zoeterwoude hand in hand gaat met die van de Zoeterwoudse polders.
Immers, gedurende meer dan 500 jaren werd er in en door onze polders op een goedkope maar aan tradities rijke wijze voor gezorgd, dat onze weiden groen bleven en onze voeten droog.
 

13. Artikel: 1986111114  
Titel: Turfwinning en droogmakerijen
Rubriek/subrubriek: Polders / Turfwinning
Verschenen in: 1986
Auteur(s): Sentis-Senden, Drs. E.J.M.
Droogmakerij met poldermolens: een scheppende bezigheid.
Voor veel buitenlanders is Nederland nog steeds het land van windmolens en klompen.
Hoewel het beeld van Nederland daarmee zeker niet af is, bepalen de poldermolens niet alleen een belangrijk deel van het typisch Hollandse gezicht van het landschap, maar hebben zij zelfs een deel van dit landschap gestalte gegeven.
 

14. Artikel: 1995022944  
Titel: Waterstaat van Zoeterwoude
Rubriek/subrubriek: Polders / Waterstaatkundig
Verschenen in: 1995
Auteur(s): Sloof, Jan H.M.
Waterstaatkundig valt Zoeterwoude binnen het hoogheemraadschap van Rijnland.
Deze instantie zorgt voor de afvoer van overtollig oppervlaktewater en voor de kwaliteit daarvan.
De kaden langs het stelsel van vele boezemwateren worden mede door het hoogheemraadschap onderhouden.
Ook heeft Rijnland de zorg voor de dijken en de Zeereep langs de kust om het ca. 1000 km 2 grote gebied van het buitenwater te bevrijden.
 

15. Artikel: 2004057376  
Titel: 100-jarig bestaan van de drooggemaakte Geer-en kleine Blankaartpolder.
Rubriek/subrubriek: Polders / Geerpolder
Verschenen in: 2004
Auteur(s): Leeuwen, C.J. van
100-jarig bestaan van de drooggemaakte Geer-en kleine Blankaartpolder.
Voor 100 jaar was de Geer nog een plas ik wed als ze dat nu ook nog was men over droogmaken niet meer zou praten men is nu dol op zulke gaten.
En is Zoetermeer straks een stad en niet meer een plaatsie dan noemt men zo'n plas doodgewoon recreatie.
Voor 100 jaar had men daarover een ander idee toen wilde men land daar deed ieder aan mee.
Of 't de kosten kon dekken daar werd niet om gemaald heel Holland is zowat uit het water gehaald.
 

16. Artikel: 2011021720  
Titel: Gelderswoude (1)
Rubriek/subrubriek: Polders / Gelderwoudse polder
Verschenen in: 2011
Auteur(s): Does, Hans van der
Een landschap dat steeds veranderde.
In West-Nederland woont bijna de gehele bevolking in een door mensenhanden gemaakt land-schap. Reeds meer dan duizend jaar is men bezig dit gebied bewoonbaar te maken en vooral te houden.
De oorspronkelijke veenwildernis in de Hollands-Utrechtse laagvlakte werd al doende omgezet in een veenweidegebied.
 

17. Artikel: 2011086468  
Titel: Gelderswoude (2)
Rubriek/subrubriek: Polders / Gelderwoudse polder
Verschenen in: 2011
Auteur(s): Does, Hans van der
De moeizame herstart
Hoewel drooggevallen land aanvankelijk een ongezond gebied was waar enorme grote aantallen insecten verbleven en men een grote kans liep om ziek te worden met alle gevolgen van dien, vestigden er zich toch mensen om al pionierend een bestaan te gaan opbouwen.
Er bestaat niet of nauwelijks documentatie over de pioniersfase in droogmakerijen.
 

18. Artikel: 2011118486  
Titel: Gelderswoude (3)
Rubriek/subrubriek: Polders / Gelderwoudse polder
Verschenen in: 2011
Auteur(s): Does, Hans van der
Gelderswoude - Op eigen benen
Wonen in een polderlandschap was - en is nog steeds - niet goedkoop.
Er was een hele grote en langdurige krachtsinspanning nodig geweest om het Hollands-Utrechtse moerasgebied in cultuur te brengen.
In de vorige hebben we bovendien gezien dat er tamelijk veel kosten gemaakt moesten worden om het ontgonnen moerasgebied - vanwege omgezet in poldergebied - blijvend droog te houden.
 

19. Artikel: 2012021719  
Titel: Gelderswoude (3)
Rubriek/subrubriek: Polders / Gelderwoudse polder
Verschenen in: 2012
Auteur(s): Does, Hans van der
Slim gespeeld
Tussen 1848 en 1851 werd de wettelijke basis gelegd voor het bestuurlijk systeem van de overheid zoals we dat in principe nog steeds kennen.
Door deze wetgeving kregen gemeenten eigen taken en bevoegdheden.
De bewoners van Gelderswoude zouden door handig manoeuvreren hiervan ook gebruik weten te maken.
Tijdens de vergadering van de burgemeester en wethouders op 5 september 1865 meldde de burgemeester dat er een rekest was binnengekomen van de bewoners van Gelderswoude.
 

20. Artikel: 2012053436  
Titel: Gelderswoude (4)
Rubriek/subrubriek: Polders / Gelderwoudse polder
Verschenen in: 2012
Auteur(s): Does, Hans van der
Tweespalt.
In november 1877 verwisselde voorzitter Boonekamp het tijdelijke met het eeuwige.
Omdat de reglementen voor tweeŽrlei uitleg vatbaar waren werd er overleg gepleegd met het hoogheemraadschap en na onderlinge afstemming met heemraad Van der Sterre trad Theodorus Straathof op als waarnemend voorzitter.
In die hoedanigheid opende hij op 1 mei 1878 de poldervergadering.
 

21. Artikel: 2012118688  
Titel: Gelderswoude (5)
Rubriek/subrubriek: Polders / Gelderwoudse polder
Verschenen in: 2012
Auteur(s): Does, Hans van der
En maar treuzelen
Op de poldervergadering van 14 mei 1914 werd ook een nieuwe voorzitter gekozen.
Voorzitter Voorwinden - sinds 1894 in functie - had er genoeg van. Hij was inmiddels de zeventig gepasseerd.
Met stip was ( Koos) Straathof de beoogde nieuwe voorzitter.
Hij was niet alleen lid van het polderbestuur, maar had ook zitting in de gemeenteraad.
 

22. Artikel: 2013096263  
Titel: Gelderswoude (6)
Rubriek/subrubriek: Polders / Gelderwoudse polder
Verschenen in: 2013
Auteur(s): Does, Hans van der
Schikken in het onvermijdelijke
Op 12 november 1930 werd een poldervergadering gehouden om de situatie te bespreken die was ontstaan doordat de spil van de bovenmolen kort tevoren was gebroken waardoor de molen zijn werk niet meer kon doen.
De spil is de verticale balk die de verbinding vormde tussen de wieken en het bemalingmechanisme.
 

23. Artikel: 2013129091  
Titel: Gelderswoude (7)
Rubriek/subrubriek: Polders / Gelderwoudse polder
Verschenen in: 2013
Auteur(s): Does, Hans van der
Veel emotie
Op 2 februari 1932 werd het besluit met 55 tegen 29 stemmen genomen om over te gaan op machinale bemaling.
Vier dagen later werd een brief - gericht aan Gedeputeerde Staten - opgesteld om tegen dit besluit te ageren.
Deze was ondertekend door de boeren in het lage gedeelte van de polder, op de familie Straathof na.
 

24. Artikel: 2014031516  
Titel: Gelderswoude (8)
Rubriek/subrubriek: Polders / Gelderwoudse polder
Verschenen in: 2013
Auteur(s): Does, Hans van der
Een polder in oorlogstijd.
Aanvankelijk zal men in Gelderswoude niet veel van de Duitse bezetting gemerkt hebben.
Wel werd op 22 februari 1941 op de poldervergadering van de Benthuizerpolders meegedeeld dat er een schrijven van de Procureur Generaal van het Gerechtshof was ontvangen waarin bericht werd dat voor het houden van een poldervergadering geen vergunning hoefde te worden aangevraagd.
 

25. Artikel: 2014064748  
Titel: Gelderswoude (9)
Rubriek/subrubriek: Polders / Gelderwoudse polder
Verschenen in: 2014
Auteur(s): Does, Hans van der
Er moet er toch ťťn tegen zijn.
Op 19 september 1945 kwamen de ingelanden van de Drooggemaakte (Gelderswoudse Polder) weer bij elkaar.
Tijdens deze vergadering werd het voorstel van de Benthuizerpolders besproken onder welke voorwaarden deze polder de bemaling van de Drooggemaakte zou willen overnemen.
 

 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 30 november 2020