Website Oud Zoeterwoude Suetan kwartaalbladen - Stichting Oud Zoeterwoude Zoekresultaat

Zoekresultaat:    Gemeente   (in veld: Rubriek)     

Aantal gevonden publicaties : 17   (uit: 1551)


Uitgebreid zoeken

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Artikel: 1976120307  
Titel: 1276 - 1976 Lijden door Leiden
Rubriek/subrubriek: Gemeente / Annexaties
Verschenen in: 1976
Auteur(s): Bosman, W.
Door de eeuwen heen heeft er vanzelfsprekend een zeer nauwe relatie bestaan tussen Zoeterwoude en de dichtstbijzijnde grote stad, Leiden.
Merkwaardig is het echter wel, dat die relatie er letterlijk is vanaf de eerste dag van de periode van "700 jaar Zoeterwoude", die wij thans herdenken.
De akte waarop onze festiviteiten zijn gebaseerd werd immers
 

2. Artikel: 1982032223  
Titel: Burgemeester van Outeren, een eigenzinnig bestuurder
Rubriek/subrubriek: Gemeente / Bestuur
Verschenen in: 1982
Auteur(s): Paardekooper jr., C.P.J.
In de ambtsperiode van burgemeester van Outeren kwam het nogal eens tot conflicten met de wethouders en de gemeenteraad.
Zo vonden wij in de notulenboeken van de gemeenteraadsvergaderingen van Zoeterwoude in de jaren 1865-1866 het volgende
 

3. Artikel: 1982062224  
Titel: Zoeterwoude een eeuw geleden (03)
Rubriek/subrubriek: Gemeente / Bestuur
Verschenen in: 1982
Auteur(s): Paardekooper jr., C.P.J.
Cornelis Lagerberg: 33 jaar wethouder van Zoeterwoude. In ons blad is al vaker een man genoemd, die zo'n honderd jaar geleden heel nadrukkelijk zijn stempel op Zoeterwoude heeft gedrukt, n.l. wethouder Lagerberg.
 

4. Artikel: 1986081616  
Titel: "Het laatste oordeel " Het bestuur van een middeleeuwse stad
Rubriek/subrubriek: Gemeente / Bestuur
Verschenen in: 1986
Auteur(s): Warmerdam, C.A.
In 1515 was Leiden nog een middeleeuwse stad, waarvan het aanzien bepaald werd door wallen en torens. Om de stad heen vond men tuinen en boomgaarden, in de stad een afwisseling van houten en stenen huizen.
Het stadhuis aan de Breestraat bestond nog uit enkele bij elkaar getrokken woningen.
Leiden was de hoofdstad van Rijnland, het middelpunt van een druk marktverkeer en zetel van een snelgroeiende lakenindustrie.
 

5. Artikel: 1988110710  
Titel: Burgemeesters in opspraak
Rubriek/subrubriek: Gemeente / Bestuur
Verschenen in: 1988
Auteur(s): Onbekend
Er is niets nieuws onder de zon, nu een tweetal burgemeesters elders in het land in opspraak zijn gekomen. Zoeterwoude weet er van mee te praten.
Burgemeester van Outeren
Hij weigerde de eerste steen te leggen in 1870 voor de nieuwbouw van het raadhuis.
 

6. Artikel: 1989110809  
Titel: Het wel en wee in Zoeterwoude een eeuw geleden
Rubriek/subrubriek: Gemeente / Gemeentenieuws
Verschenen in: 1989
Auteur(s): Paardekooper jr., C.P.J.
Het wordt zo langzamerhand tijd om weer eens iets te gaan schrijven over het wel en wee in Zoeterwoude een eeuw geleden.
Wij bestudeerden de notulen van de vergaderingen van burgemeester en wethouders en andere stukken.
De burgemeester in die jaren was Hemmingson en de wethouders waren C. Lagerberg en J. Versteegen.
 

7. Artikel: 1994054040  
Titel: Raadsvergaderingen in de jaren 1868 en 1870 van de vorige eeuw
Rubriek/subrubriek: Gemeente / Politiek
Verschenen in: 1994
Auteur(s): Redactie Suetan
Uit de raadsvergadering van 13 Augustus 1868 in het oude Raadhuis aan de Miening te Zoeterwoude:
Aan de orde een request van D. Groenendijk, grutter in deze gemeente, houdende het verzoek om met zijn grutters wagen en paard langs het Watertje te mogen rijden teneinde zijn klanten geregeld te kunnen bedienen.
Na enige gehouden beraadslagingen wordt besloten hem dit verlof te verleenen onder voorwaarden:
 

8. Artikel: 1995119944  
Titel: Het Gemeentearchief van Leiden
Rubriek/subrubriek: Gemeente / Gemeentenieuws
Verschenen in: 1995
Auteur(s): Halem, M. van
Zoals u misschien weet, is het Gemeentearchief van Leiden sinds 30 maart j.l. ook de bewaarplaats van de Zoeterwoudse archieven.
Op die datum is op het gemeentehuis van Zoeterwoude de gemeenschappelijke regeling getekend door burgemeester Houdijk, door de loco-burgemeester van Leiden (en wethouder van archiefzaken) mw. drs. H. Koek en door de gemeente-archivaris van Leiden, mr. T.N. Schelhaas.
 

9. Artikel: 1996087171  
Titel: Uit de Leidsche Courant van Zaterdag 9 december 1939
Rubriek/subrubriek: Gemeente / Bestuur
Verschenen in: 1996
Auteur(s): Schneiders, Fr.
Babbelaars.
Een gemeenteraadslid van Zoeterwoude heeft, bij het ontbreken van suiker, zijn collega's in den Raad babbelaars bij de koffie aangeboden.
In de oude, schoone tijden van het Hollandsch platteland zaten man en vrouwen knechten met hun "bakkie" in hun hand. 't Was een bakkie zonder suiker, maar daarbij stond altijd klaar, 't potje met de onvervalschte Zoeterwoudsche babbelaar.
 

10. Artikel: 1996119195  
Titel: 1796 - 1996 Tweehonderd jaar burgerlijke stand in Nederland
Rubriek/subrubriek: Gemeente / Burgerlijke stand
Verschenen in: 1996
Auteur(s): Vlasveld, P.M.L.
Het is deze zomer tweehonderd jaar geleden dat in Nederland de burgerlijke stand werd ingevoerd.
Op 4 juli 1796 werd in Margraten bij Maastricht de eerste akte van de burgerlijke stand van heel Nederland opgemaakt, en wel door Jean-Guililaume Nyssen in zijn functie van agent municipal. 1811, een hardnekkig misverstand In veel Nederlandse publicaties en handleidingen vindt men het hardnekkige misverstand dat de burgerlijke stand in Nederland ingevoerd zou zijn in 1811.
Deze magische datum geldt weliswaar voor het grootste gedeelte van het huidige Nederland, maar Zeeuws-Vlaanderen, Limburg en delen van Noord-Brabant waren er veel vlugger bij.
 

11. Artikel: 1998021828  
Titel: De raad verklaart zich eenparig tegen het afstaan van grondgebied aan Leiden
Rubriek/subrubriek: Gemeente / Annexaties
Verschenen in: 1998
Auteur(s): Paardekooper, H.J.C.
De raad verklaart zich eenparig tegen het afstaan van grondgebied aan Leiden. In de 80e Suetan aflevering (februari 1991) lezen wij: "Zoeterwoude in rep en roer.
Er is niet meer aan te ontkomen". De supersnelle trein is niet meer te stuiten. In Frankrijk is de TGV (Train Ó Grande Vitesse) al heel gewoon.
Maar nu het zover is, dat het tracÚ van Brussel naar Amsterdam, waar de keuze nog niet van bepaald is, waarschijnlijk door Zoeterwoude wordt aangelegd, doet het alle emoties hoog oplopen.
 

12. Artikel: 1998054051  
Titel: Wij staan aan de vooravond van een gewichtige gebeurtenis in de geschiedenis van Leiden
Rubriek/subrubriek: Gemeente / Annexaties
Verschenen in: 1998
Auteur(s): Post, H.A. van der
In de gemeenteraadsvergadering die op 21 Maart 1881 in Zoeterwoude onder voorzitterschap van burgemeester Andreas Hegelund Brandt werd gehouden, verklaarde de Raad zich eenparig tegen het afstaan van grondgebied aan Leiden.
Van 1881 tot 1896 werd in Zoeterwoude, Leiderdorp en Oegstgeest strijd gevoerd tegen de op de lange duur niet meer te voorkomen annexatie.
Na 1850 nam het aantal inwoners, dat zich ging vestigen in het randgebied buiten de Singels en waarvan de meesten afkomstig waren uit Leiden, alsmaar toe.
 

13. Artikel: 1999118794  
Titel: Zoeterwoude - De herindeling van 1966
Rubriek/subrubriek: Gemeente / Annexaties
Verschenen in: 1999
Auteur(s): Leuken, John van
Verscheidene malen heeft de gemeente Zoeterwoude grondgebied moeten afstaan.
Drie grote herindelingen vonden plaats in 1896, 1920 en 1966; in alle gevallen gebeurde dat ten gunste van de gemeente Leiden.
In dit artikel wordt een overzicht gegeven van de geschiedenis van die laatste grote herindeling.
Ik geef daarbij extra aandacht aan de argumenten die pro en contra de herindeling door de verschillende betrokkenen naar voren zijn gebracht.
Tenslotte blijft herindeling voor de gemeente Zoeterwoude een actueel thema.
 

14. Artikel: 2003119900  
Titel: Uit het leven gegrepen (1)
Rubriek/subrubriek: Gemeente / Bestuur
Verschenen in: 2003
Auteur(s): Does, Hans van der
Voor vele hedendaagse Nederlanders is de term schout en schepenen een vaag maar toch niet geheel onbekend begrip.
Weinigen zullen zich bewust zijn van de betekenis die het college van schout en schepenen voor onze voorouders heeft gehad.
Zo hebben schout en schepenen aan de basis gestaan van. het plaatselijk bestuur.
Uit hun midden zijn later afzonderlijke colleges ontstaan zoals daar waren de ambachtsbewaarders (de voorlopers van het huidige gemeentebestuur), kroosheemraden (die belast waren met waterschapszaken) en weesmeesters.
 

15. Artikel: 2004057273  
Titel: Uit het leven gegrepen (2)
Rubriek/subrubriek: Gemeente / Bestuur
Verschenen in: 2004
Auteur(s): Does, Hans van der
Op 5 mei 1757 trad een nieuw College van schout en schepenen aan.
Volgens schema waren drie van de zeven schepenen door nieuwe leden vervangen.
Pas vier en een halve maand later werd het College in haar functie van plaatselijke rechtbank een eerste zaak voorgelegd.

Van je compagnon moet je het maar hebben
Gedaagde was de te Zoeterwoude wonende papiermaker Pieter van der Lely.
Hij was mede-eigenaar van de papiermolen Delftzigt. Deze industriemolen stond aan de Vrouwenweg
 

16. Artikel: 2005087172  
Titel: Uit het leven gegrepen (3)
Rubriek/subrubriek: Gemeente / Bestuur
Verschenen in: 2005
Auteur(s): Does, Hans van der
In de vorige aflevering zagen we dat de schepenen in 1758 de handen vol hadden aan een geval van naasting van de helft van een steenbakkerij aan de Hoge Rijndijk.
Maar er gebeurde meer.
De waarheid, niets dan de waarheid
Op rechtdag 13 juli 1758 diende er een zaak tegen Pieter de Zanger.
 

17. Artikel: 2007110307  
Titel: De Geschiedenis van de brandweer en de schadelijke gevolgen na een brand
Rubriek/subrubriek: Gemeente / Brandweer
Verschenen in: 2007
Auteur(s): Gent, Jan van
Het heeft tot aan de zeventiende eeuw geduurd voordat de mensen daadwerkelijk wat tegen brand gingen doen.
Dat klinkt wat vreemd, maar voor de zeventiende eeuw zag men een brand slechts als een straf van God.
Daar valt natuurlijk niets tegen te doen.
Als er brand uitbrak op een afgelegen boerderij of een alleenstaand huis was de schade vrij beperkt.
Rond 1300 veranderde er iets, de handel en nijverheid kwamen sterk opzetten waardoor er kleine steden ontstonden.
De huizen werden dichter op elkaar gebouwd.
 

 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 25 april 2020