Website Oud Zoeterwoude Suetan kwartaalbladen - Stichting Oud Zoeterwoude Zoekresultaat

Zoekresultaat:    Warmerdam, C.A.   (in veld: Auteur(s))     

Aantal gevonden publicaties : 37   (uit: 1551)


Uitgebreid zoeken

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Artikel: 1982121519  
Titel: De Weipoortse Vliet en de Weddens
Rubriek/subrubriek: Infrastructuur / Waterweg
Verschenen in: 1982
Auteur(s): Warmerdam, C.A.
In het interview met de heer Dompeling in de rubriek "onder het oor van de barg" wordt de naam Weddepad genoemd.
Het is interessant de naamgeving na te gaan van deze weg, zijnde een deel van de verbinding van Leiden via de Hoge Rijndijk, Weipoortseweg, Weddepad en Broekweg naar Gelderswoude, Benthuizen en Zoetermeer.
 

2. Artikel: 1982122223  
Titel: Suetanborgh - Opening op 4 september 1982
Rubriek/subrubriek: Gebeurtenis / Opening
Verschenen in: 1982
Auteur(s): Warmerdam, C.A.
Eindelijk was het dan zover, dat op een zonnige dag de officiële opening van onze oudheidskamer zou plaatsvinden.
Toespraken werden gehouden door de voorzitter van de Stichting, de heer A.C.J. Duindam en door de heer Burgemeester ing. A.J. Houdijk in de Ned. Hervormde Kerk van Zoeterwoude.
 

3. Artikel: 1983021721  
Titel: Achter de mast (1) - Gesprek met mevrouw C.C. van Beveren-de Graaf
Rubriek/subrubriek: Bedrijven / Bedrijvigheid / Scheepsbouw
Verschenen in: 1983
Auteur(s): Warmerdam, C.A.
Geboren op de boerderij "Hof Zwieten" te Zoeterwoude op 22 februari 1911.
Nog steeds wonende aan de Hoge Rijndijk te Zoeterwoude.
Scheepswerven aan de Rijn - Weipoortse Vliet
Er waren twee scheepswerven gelegen langs de Rijn aan beide zijden van de uitmonding van de Weipoortse Vliet en de Rijn.
 

4. Artikel: 1983051516  
Titel: Achter de mast (2) - Schippersfamilie
Rubriek/subrubriek: Bedrijven / Bedrijvigheid / Scheepvaart
Verschenen in: 1983
Auteur(s): Warmerdam, C.A.
Hendrik Oostdam werd geboren als zoon van schipper Willem Oostdam, die op zijn beurt weer een zoon was van schipper Hein Oostdam, geboren 10 april 1841, gestorven in 1920.
Onze zegsman is geboren in hetzelfde pand waar hij nu nog steeds woont. Met dit verschil dat oorspronkelijk in het pand twee families woonden. Twee onder een kap dus.
 

5. Artikel: 1983051718  
Titel: Achter de mast (3) - Gesprek met de heer Arie Lelieveld
Rubriek/subrubriek: Bedrijven / Bedrijvigheid / Scheepvaart
Verschenen in: 1983
Auteur(s): Warmerdam, C.A.
Geboren mei 1903, gewoond hebbende op "het Eiland" te Zoeterwoude-dorp, in het huis nu bewoond door de heer en mevr. Hiel-Piët.
De heer Lelieveld is één der voormalige schippers van Zoeterwoude en kan sappige verhalen vertellen waarvan er hier enige volgen.
 

6. Artikel: 1983051919  
Titel: Klachten van Zoeterwoudse schippers
Rubriek/subrubriek: Bedrijven / Bedrijvigheid / Scheepvaart
Verschenen in: 1983
Auteur(s): Warmerdam, C.A.
De toestand van de waterwegen in en rond Zoeterwoude gaf vaak aanleiding tot klachten van de schippers.
In het archief van het Hoogheemraadschap Rijnland zijn verzoeken tot verbetering van bestaande toestanden uit de jaren 1859, 1860, 1861, 1865, 1875, 1882, 1893, 1894, 1902, 1905, 1923, 1928 en 1930 opgenomen.
 

7. Artikel: 1983122125  
Titel: Achter de Mast (4) - Omtzigt uit Nes aan de Amstel
Rubriek/subrubriek: Bedrijven / Bedrijvigheid / Handel / detailhandel
Verschenen in: 1983
Auteur(s): Warmerdam, C.A.
Gesprekken met de heer P. (Piet) Omtzigt, geboren op 16 november 1905 in Zoeterwoude.
Zijn ouderlijk huis stond op de plaats waar nu (1983) het botencentrum van zijn neef Ko Omtzigt (Hoge Rijndijk 83) is gevestigd.
De heer P. Omtzigt heeft zijn leven lang (vier verschillende adressen) aan de Hoge Rijndijk in Zoeterwoude gewoond.
De overgrootvader, wonende in Nes aan de Amstel, kocht voor elk van zijn vier zoons een stuk grond met huis en loodsen er op.
 

8. Artikel: 1983122525  
Titel: Oud Zoeterwoude presenteerde... Excursie en film
Rubriek/subrubriek: Evenementen / Lezingen en excursies
Verschenen in: 1983
Auteur(s): Warmerdam, C.A.
Excursie naar het Hoogheemraadschap van Rijnland in Leiden op 25 mei 1983
In de lezingzaal van het nieuwe gebouw, Breestraat 58, werd een gezelschap van 50 belangstellenden van Oud Zoeterwoude verwelkomd door de heer H. Bouwman.
Aan de hand van lichtbeelden werd een zeer uitgebreide uiteenzetting gegeven waaruit duidelijk bleek dat Nederland bestaat, ook ondanks het water.
 

9. Artikel: 1983122527  
Titel: Oud Zoeterwoude presenteerde... Excursie en film
Rubriek/subrubriek: Evenementen / Lezingen en excursies
Verschenen in: 1983
Auteur(s): Warmerdam, C.A.
Excursie naar het Hoogheemraadschap van Rijnland in Leiden op 25 mei 1983
In de lezingzaal van het nieuwe gebouw, Breestraat 58, werd een gezelschap van 50 belangstellenden van Oud Zoeterwoude verwelkomd door de heer H. Bouwman.
Aan de hand van lichtbeelden werd een zeer uitgebreide uiteenzetting gegeven waaruit duidelijk bleek dat Nederland bestaat, ook ondanks het water.
 

10. Artikel: 1984030303  
Titel: Bestuursaangelegenheden
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Van het bestuur
Verschenen in: 1984
Auteur(s): Warmerdam, C.A.
Tijdens de eerste algemene bestuursvergadering van 1984 is niet alleen met een zekere voldoening teruggeblikt op een geslaagd 1983 maar -wat nog belangrijker is - heeft het bestuur met vertrouwen de blik vooruit gericht.
Daarvoor zijn dan ook een aantal goede redenen.
In de eerste plaats is het bestuur versterkt met maar liefst drie(!)leden, waardoor het weer op volle sterkte is.
 

11. Artikel: 1984031114  
Titel: "Ik Leer Nog"
Rubriek/subrubriek: Bedrijven / Bedrijvigheid / Horeca
Verschenen in: 1984
Auteur(s): Warmerdam, C.A.
"Ik Leer Nog"
De voormalige herberg aan de Hoge Rijndijk te Zoeterwoude. sinds 1634 tot 1964 In 1593 verkoopt "IJsbrant Dircqz.
Visscher, poorter der Stadt Leijden aan Lourijs en Loth Huygensz. Gael, medepoorters der voornoemde stadt een woninge als huys, barch, boomgaert, groot omtrent twee morgen, gelegen aen de Zwietersluys, aen Oostzijde de Vliet, aen Westzijde de Rijndyck".
 

12. Artikel: 1984035353  
Titel: Reacties van lezers
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Reacties
Verschenen in: 1984
Auteur(s): Warmerdam, C.A.
1) De redactie ontving een brief van de hr. H.W. v.d. Hoeven te Zoeterwoude, betreffende de boerderij van de Goede Herder aan de Hoge Rijndijk.
 

13. Artikel: 1984091317  
Titel: Onder het oor van de barg (8) - Gesprekken met mevrouw Jeannette Romijn
Rubriek/subrubriek: Dagelijks leven / Varia
Verschenen in: 1984
Auteur(s): Warmerdam, C.A.
Onder het oor van de barg (8) - Gesprekken met mevrouw Jeannette Romijn
Geboren aan de Hoogen Rijndijk in Zoeterwoude op 4 april 1913.
Onze vertelster Jeannette is geboren aan de nu Leidse Hoge Rijndijk, waar de twee later gebouwde woonhuizen nrs. 336 en 338 staan, tussen de Bruggestraat en het viaduct van de Rijksweg Amsterdam - Rotterdam.
 

14. Artikel: 1984091922  
Titel: De voorganger van de Lagerbergbrug
Rubriek/subrubriek: Infrastructuur / Brug
Verschenen in: 1984
Auteur(s): Warmerdam, C.A.
In een voorgaande uitgave van Suetan (nr. 46, december 1982) werd uitgebreid de historie van de "weddens" in de Weipoortse Vliet behandeld.
Met de toename van het wegverkeer en de noodzaak om de diepgang van de scheepvaart te verbeteren, werden de "weddens" obstakels die niet meer in de moderne tijd passen.
De handelsscheepvaart viel zeker niet onder de zorg van dijkgraaf en hoogheemraden. Wanneer de afwatering op de Rijn en zo noordwaarts naar Spaarndam redelijk goed was en de wedden en ondiepten geen afbreuk deden aan de lozing, liet het college van Rijnland de zaak op zijn beloop.
 

15. Artikel: 1984095555  
Titel: Van de redactie - Artikelen reeks "Cronesteyn"
Rubriek/subrubriek: Bebouwing / Buitenplaatsen en kastelen
Verschenen in: 1984
Auteur(s): Warmerdam, C.A.
Jan van Gent maakte ons er op attent dat in het tweemaandelijks orgaan van de Archeologische Werkgemeenschap voor Nederland (AWN) jaargang 32, nr. 5, september '83 een aantal artikelen betreffende het huis "Cronesteyn" gepubliceerd waren.
Hoewel het terrein nu in de gemeente Leiden ligt, behoorde het tot aan de grenswijziging van 1966 bij de gemeente c.q. het ambacht Zoeterwoude.
Reden genoeg om contact op te nemen met de redactie van genoemd tijdschrift "Westerheem".
 

16. Artikel: 1985020303  
Titel: Van de redactie - Artikel "De vererving van het goed Noord Aa 4"
Rubriek/subrubriek: Bebouwing / Boerderij
Verschenen in: 1985
Auteur(s): Warmerdam, C.A.
In "Suetan" nr. 48, 15 mei 1983, blz. 14, noemden wij reeds het artikel "De vererving van het goed Noord Aa 4 te Zoeterwoude vanaf 1811" van de hand van Dr. J.M. van Leeuwen.
In deze "Suetan" uitgave nr. 55, publiceren wij het bewuste artikel.
Voor onze lezers geven wij hieronder een volgorde van de families genoemd, te beginnen met de schrijver:
Dr. J.M. van Leeuwen is de zoon van Jan van Leeuwen en Marie van Nierop. Zijn grootouders zijn Janus van Leeuwen en Wilhelmina van der Salm.
Zijn overgrootouders zijn Jacobus van Leeuwen en Marijtje van der Poel. Zijn bet-overgrootouders zijn Jan van der Poel en Marijtje van der Meer en zijn bet-oudovergrootouders zijn Govert van der Poel en Antje Verdel.
U ziet een veelheid van echt Zoeterwoudse familienamen.
 

17. Artikel: 1985050911  
Titel: Tentoonstelling... Romeinen komen de (Oude) Rijn weer afzakken
Rubriek/subrubriek: Tentoonstelling / Overige tentoonstellingen
Verschenen in: 1985
Auteur(s): Warmerdam, C.A.
Locatie: het gemeentehuis van Zoeterwoude 11 oktober - 4 november 1985. Via publicaties in de regionale pers heeft men reeds informaties verstrekt over een reizende tentoonstelling "Romeinen langs de Rijn".
Deze tentoonstelling is tot stand gekomen in samenwerking met de Provinciale Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB) en het provinciaal bestuur van Zuid-Holland.
 

18. Artikel: 1985080303  
Titel: Redactioneel - Van Zwieten
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Informatief
Verschenen in: 1985
Auteur(s): Warmerdam, C.A.
In Suetan no 52 juni 1984 deden wij een oproep aan onze leden om het artikel "het middeleeuwse riddermatige geslacht" van Drs. F.J.W. van Kan te bewerken en een samenvatting te maken.
Het was onze donateur, de heer J.B.N. van Diemen, die zich met veel enthousiasme beschikbaar stelde.
Het resultaat is een zeer interessant artikel, waarvoor wij onze waardering gaarne uitspreken.
 

19. Artikel: 1985110303  
Titel: Van de redactie - Verantwoording
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Informatief
Verschenen in: 1985
Auteur(s): Warmerdam, C.A.
Een goede penningmeester bewaakt de uitgaven en tikt van tijd tot tijd degene die teveel uitgeeft of dreigt uit te geven op de vingers.
De redactie van uw "Suetan" is dan ook terecht op de vingers getikt door uw penningmeester, aangezien de kosten van de laatste uitgave van "Suetan" aanmerkelijk de begroting overschreden hadden. U weet wel, het dubbeldikke muzieknummer met daarin als valse noot de te hoge kosten!
 

20. Artikel: 1985110305  
Titel: Suetanborgh - Laatste nieuws
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Informatief
Verschenen in: 1985
Auteur(s): Warmerdam, C.A.
Op dinsdag 5 november vergaderde de commissie Welzijnszaken in het Gemeentehuis, waarbij op de agenda o.a. vermeld stond, het aankopen van het voormalige P.T.T. gebouwtje voor f 30.000,-- en de verhuur aan de Stichting Oud Zoeterwoude voor de symbolische som van f 150,-- per jaar.
De wethouder, mevr. Graniewski, gaf aan onze voorzitter de gelegenheid hier iets over te zeggen.
 

21. Artikel: 1985110507  
Titel: Oud Zoeterwoude presenteerde... Excursie en tentoonstellingen
Rubriek/subrubriek: Evenementen / Lezingen en excursies
Verschenen in: 1985
Auteur(s): Warmerdam, C.A.
Excursie naar Het Loo.
Op 14 september was de excursie van "Oud Zoeterwoude" naar paleis Het Loo. Met zonnig weer en een volle bus was het een voorspoedige reis.
In de bus werden veel wederwaardigheden verteld over de geschiedenis van het paleis, waarna bij aankomst de diapresentatie werd bezocht en een bezoek aan het paleis en de prachtig aangelegde tuinen werd gebracht.
 

22. Artikel: 1986021111  
Titel: Beletselen of schrikverwekkende voorwerpen op of langs den publieken weg
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Herinneringen
Verschenen in: 1986
Auteur(s): Warmerdam, C.A.
Er heerst sinds enige maanden enige beroering in Zoeterwoude, door de ons inziens volkomen terecht genomen maatregelen, om de snelheid van het verkeer te verminderen en daardoor de verkeersveiligheid te bevorderen.
Echter: Slaan wij "het reglement van plaatselijke policie voor de gemeente van Soeterwoude in overeenstemming en met inachtneming van hetgeen dienaangaande, bij art. 31 en volgende van het Bestuur ten platte lande in de provincie Holland van den 23 july 1825 wordt vereischt" er op na dan lezen we in het achtste hoofdstuk het volgende.
 

23. Artikel: 1986021212  
Titel: Schaakvereniging: "Deliciae Nostrae"
Rubriek/subrubriek: Sport & recreatie / Schaken
Verschenen in: 1986
Auteur(s): Warmerdam, C.A.
Van onze donateur, de heer H.J.C. Paardekooper, Schenkelweg 2a te Zoeterwoude, ontvingen wij een brief waarin hij het volgende schreef:
In onze jeugdjaren leerden wij van onze moeder schaken.
Zij vertelde ons dat zij het op haar beurt weer geleerd had van haar vader (Manus Mentink).
Ook vertelde zij ons vaak, dat er vroeger in Zoeterwoude een schaakclub bestond, waarvan de leden hoofdzakelijk in de Weipoort en aan de Hoge Rijndijk woonden.
 

24. Artikel: 1986021515  
Titel: Boekwerk - 10 eeuwen leven in Midden Rijnstreek
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Informatief
Verschenen in: 1986
Auteur(s): Warmerdam, C.A.
Van de ook in Zoeterwoude bekende heer P.C. Beunder te Bodegraven ontvingen wij een brochure waarin het (bij voldoende belangstelling) voorjaar
1986, in een eenmalige en beperkte oplage te verschijnen boekwerk, wordt beschreven.
Het boek beslaat ongeveer 80 pagina's, geillustreerd met kaartjes, tekeningen en foto's, formaat 24 x 17 cm. Uitgave onder auspiciën van de Hist. Kring Bodegraven.
 

25. Artikel: 1986025353  
Titel: Suetanborgh - Schenkingen
Rubriek/subrubriek: Algemeen / Schenkingen
Verschenen in: 1986
Auteur(s): Warmerdam, C.A.
Ontvangen het boekwerk "Stompwijk... Bruggendorp aan de vaart"
Toevallig ontmoette ik begin november 1985", de heer C.J. Schalken samensteller van het fraaie boekwerk "Stompwijk, Bruggendorp aan de Vaart".
In het voorwoord van dit boek schrijft de samensteller "zonder de bijzonder grote medewerking van veel Stompwijkers zou dit fotoboek niet tot stand hebben kunnen komen.
Ik ben overladen met foto's, oude boeken en kranten. notulen van verenigingen enz. enz..
Het idee voor dit boek kwam tijdens de tentoonstelling over de geschiedenis van het onderwijs op de Maerten v.d. Veldeschool in mei 1985.
 

26. Artikel: 1986050507  
Titel: Oud Zoeterwoude presenteerde... Bezoek synagoge Leiden
Rubriek/subrubriek: Evenementen / Lezingen en excursies
Verschenen in: 1986
Auteur(s): Warmerdam, C.A.
Op 17 maart 1986.
Een veertigtal personen hebben deelgenomen aan deze excursie en ze hebben een onvergetelijke avond beleefd.
In de synagoge werden we welkom geheten door Mevr. Drs. H. (Hennie) van het Hoofd, die in tegenstelling met het oorspronkelijke programma begon om in het kort iets te zeggen over de geschiedenis van het Jodendom in ons land, en in Leiden.
 

27. Artikel: 1986050707  
Titel: Op kraambezoek rond 1800
Rubriek/subrubriek: Evenementen / Lezingen en excursies
Verschenen in: 1986
Auteur(s): Warmerdam, C.A.
Een veertigtal bezoekers was aanwezig in "Ons Huis" waar mevr. J. v.d.Plas-van As ons meenam op kraambezoek. Het was een zeer boeiende voordracht, waaraan mevr. v.d. Plas ruim drie jaar heeft gewerkt, voordat zij (zoals zij zelf zegt) met knikkende knieën haar eerste lezing gaf.
 

28. Artikel: 1986051719  
Titel: Buitenplaatsen aan de Hoge Rijndijk - Het buiten "Rijnvreugd" (Rhijnvreugd)
Rubriek/subrubriek: Bebouwing / Buitenplaatsen en kastelen
Verschenen in: 1986
Auteur(s): Warmerdam, C.A.
Het betreffende landhuis is in 1939 afgebroken nadat het enige jaren had leeggestaan.
Het landhuis, dat met zijn welluidende naam het opschrift boven dit artikel vormt en waar mede wij onze lezers in dit nummer door woord en beeld in kennis wensen te brengen, staat met zijn front aan de straatweg van Leiden naar Alphen aan de Rijn.
Gelegen aan de linkerboord van de Rijn - zoals men hier gewoonlijk noemt, op de Hoge Zijde - hoort het onder de gemeente Zoeterwoude; de bebouwde kom van Leiderdorp bevindt zich echter in de onmiddellijke nabijheid van dit Zoeterwoude buiten.
 

29. Artikel: 1986080715  
Titel: Het geslacht Van S/Zwieten in Zoeterwoude
Rubriek/subrubriek: Genealogie / Familie
Verschenen in: 1986
Auteur(s): Warmerdam, C.A.
In dit artikel worden enige bekende van S/Zwieten's en hun relatie met Zoeterwoude en Leiden belicht.
Het geslacht van S/Zwieten is afkomstig van het huis S/Zwieten onder Zoeterwoude, gelegen in de omgeving van de linker Rijnoever, daar waar de Zwiet of Weipoortse Vliet in de Oude Rijn stroomt.
Ter plekke bevindt zich momenteel het complex van de Heineken fabrieken; het terrein waar Zwieten heeft gestaan, is nog enigszins herkenbaar.
Het geslacht voerde als wapen drie violen in een rood veld.
 

30. Artikel: 1986081616  
Titel: "Het laatste oordeel " Het bestuur van een middeleeuwse stad
Rubriek/subrubriek: Gemeente / Bestuur
Verschenen in: 1986
Auteur(s): Warmerdam, C.A.
In 1515 was Leiden nog een middeleeuwse stad, waarvan het aanzien bepaald werd door wallen en torens. Om de stad heen vond men tuinen en boomgaarden, in de stad een afwisseling van houten en stenen huizen.
Het stadhuis aan de Breestraat bestond nog uit enkele bij elkaar getrokken woningen.
Leiden was de hoofdstad van Rijnland, het middelpunt van een druk marktverkeer en zetel van een snelgroeiende lakenindustrie.
 

31. Artikel: 1986085656  
Titel: In Memoriam - G.B.H. Uijttenhout
Rubriek/subrubriek: Personen / In memoriam
Verschenen in: 1986
Auteur(s): Warmerdam, C.A.
Wij ontvingen het ontstellende bericht dat op 30 mei '86 in Voorburg is overleden onze donateur.
De heer Uijttenhout was een zeer actief mens en door ons gewaardeerd voor o.a. de publicaties in "Suetan" o.a. het artikel betreffende het café "Ik leer nog" in "Suetan" no 51, en de oude boerenwoning aan het "Groote of Rotterdamsche Wedde" in "Suetan" no 49.
 

32. Artikel: 1987020916  
Titel: De Kruisbuurt - Een wandeling
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Herinneringen
Verschenen in: 1987
Auteur(s): Warmerdam, C.A.
Gesprekken met de heer J.A. (Jaap) van Diemen, Rijnstraat 26, Zoeterwoude - gewezen zuivelhandelaar.
Geboren 3 maart 1921 in het pand waar de gesprekken plaatsvonden.
Gehuwd met Rietje Tijssen, afkomstig van de Hoge Rijndijk, dochter van graanhandelaar Tijssen.
Bij één van de gesprekken was ook mevr. Gré Zandbergen - Zwetsloot aanwezig, geboren in de Kruisbuurt 3 mei 1907.
 

33. Artikel: 1987021719  
Titel: Het leven in de Kruisbuurt
Rubriek/subrubriek: Dagelijks leven / Wie woonde waar
Verschenen in: 1987
Auteur(s): Warmerdam, C.A.
Watervoorziening
De kleinere huisjes hadden vóórdat de drinkwaterleiding in 1958 vernieuwd werden, één kraantje op ± 1/2 meter hoogte in de gang, dan kon er een emmer ondergezet worden in een vakje in de vloer met een dweil er onder.
Het was daar altijd vochtig.
De eerste drinkwaterleiding was aangelegd in 1915. Er moest wel méér betaald worden als de kraan boven de gootsteen geplaatst werd. Vandaar dat éne kraantje in de gang.
 

34. Artikel: 1987021922  
Titel: Gesprek met Jan Hoogervorst
Rubriek/subrubriek: Personen / Bekende dorpsgenoten
Verschenen in: 1987
Auteur(s): Warmerdam, C.A.
Geboren 26 november 1917, overleden 6 januari 1985. Gewoond hebbende in de Kruisbuurt, tegenwoordig Rijnstraat aan de Hoge Rijndijk te Zoeterwoude. Getrouwd in 1946 met Nelly Kloosterman uit Wassenaar.
Dit is een bijzonder deel in onze bekende reeks, aangezien Jan Hoogervorst, kort na het gesprek is overleden en zodoende geen kennis heeft kunnen nemen van de inhoud.
Wel hebben zijn vrouw en zuster Bets (mevr. E. Sellekom - Hoogervorst) het stuk gelezen en diverse aanvullingen verschaft.
 

35. Artikel: 1987022325  
Titel: Gesprek met oud-schipper W. de Jong
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Herinneringen
Verschenen in: 1987
Auteur(s): Warmerdam, C.A.
Gewoond hebbende in de Kruisbuurt, tegenwoordig Rijnstraat genaamd, aan de Hoge Rijndijk in Zoeterwoude: Geboren 24 juni 1900 in Krimpen aid lJssel gestorven 28 april 1983 in Zoeterwoude.
Dit gesprek vond plaats in februari 1983 van H. Dessensen.
 

36. Artikel: 1987022632  
Titel: Lavaspad en Lavasbrug in Zoeterwoude
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Varia
Verschenen in: 1987
Auteur(s): Warmerdam, C.A.
Lavaspad en Lavasbrug in Zoeterwoude
Van de heer C. Kroon ontvingen wij een oude ansichtkaart van de Copperwetering met aanliggend pad en bebouwing.
De foto is waarschijnlijk genomen in ± 1900.
Het pad is nu nog bekend als het Lavaspad en op de oude ansichtkaart ziet u een echtpaar lopen (de vrouw met Rijnlandse kap).
 

37. Artikel: 1987051313  
Titel: Oud Zoeterwoude presenteert... Excursie naar Goedereede en Brielle
Rubriek/subrubriek: Evenementen / Lezingen en excursies
Verschenen in: 1987
Auteur(s): Warmerdam, C.A.
Zaterdag 30 mei a.s.
We gaan via Maassluis naar Goedereede.
We komen dan door een indrukwekkend watergebied met prachtige uitzichten op vele bouwkundige waterwerken.
We gaan over de Haringvlietdam naar het prachtige stadje Goedereede.
We bezoeken daar een alleraardigst museumpje, gevestigd in een eeuwenoude toren.
 

 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 15 juni 2020