Website Oud Zoeterwoude Suetan kwartaalbladen - Stichting Oud Zoeterwoude Zoekresultaat

Zoekresultaat:    Paardekooper, H.J.C.   (in veld: Auteur(s))     

Aantal gevonden publicaties : 17   (uit: 1551)


Uitgebreid zoeken

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Artikel: 1983121019  
Titel: Van Patronaat tot Muziekcentrum
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Verenigingsleven algemeen
Verschenen in: 1983
Auteur(s): Paardekooper, H.J.C.
Een geschiedenis van 60 jaren.
Het is anno 1983 bijna niet voor te stellen, dat er in Zoeterwoude en waarschijnlijk ook elders bijna geen verenigingen en verenigingsgebouwen bestonden.
Rond de eeuwwisseling speelde zich het sociale leven af in of rond de kerken en werd er, zo er al bijeenkomsten waren, voornamelijk vergaderd in cafés.
Men kende toen het strak georganiseerde leven van de standen nog niet en de jeugd had nog bijna geen enkel verband in jeugdbeweging of sportclubs.
 

2. Artikel: 1992021820  
Titel: De geschiedenis van Jan van der Poel Nzn.
Rubriek/subrubriek: Bedrijven / Bedrijvigheid / Handel / detailhandel
Verschenen in: 1992
Auteur(s): Paardekooper, H.J.C.
Aan het eind van de vorige eeuw ontstonden er in de landbouw en vooral in de veehouderij grote veranderingen.
In de tachtiger jaren hadden de boeren grote zorgen gekend en vooral de boeren met grote gezinnen hadden daar onder te lijden.
De zoons bleven meestal op de boerderij van hun vader werken en als zij de huwbare leeftijd kregen waren de vaders vaak niet in staat voor die zonen een bedrijf te kopen.
 

3. Artikel: 1992051112  
Titel: De geschiedenis van een schaatstocht
Rubriek/subrubriek: Sport & recreatie / Schaatsen
Verschenen in: 1992
Auteur(s): Paardekooper, H.J.C.
Die Jan van der Poel, Jaap en Kees van Leeuwen maakten naar Marken, op één dag heen en weer, in de barre winter van 1890.
Ter afsluiting een derde verhaal over Jan van der Poel Nzn.
In het eerste verhaal lazen wij hoe hij als Poldervoorzitter kordaat optrad bij een dreigende overstroming in de Weipoort.
Daarna ging het over de stichting van de Korenmolen in de Weipoort en hoe Jan van der Poel als boer ook nog handel ging drijven in veevoeder.
 

4. Artikel: 1993050809  
Titel: De Joodsche Tempel vraagt een Flessiaans acte
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Varia
Verschenen in: 1993
Auteur(s): Paardekooper, H.J.C.
Zo men al een joodse Tempel verwacht in Zoeterwoude, dan toch zeker niet aan de Noord Aa. Reeds in aflevering 25 van "Suetan" schrijft Mr. W. Bosman, over de familie Rijgersberg, dat op 28 September 1792 de overdracht plaatsvond van een huis, genaamd "Den Joodschen Tempel ", gelegen aan de Noord Aa.
 

5. Artikel: 1993110914  
Titel: Zoeterwoude 200 jaar geleden (1)
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Varia
Verschenen in: 1993
Auteur(s): Paardekooper, H.J.C.
Menigeen zal zich wel eens de vraag gesteld hebben: hoe zag Zoeterwoude er vroeger uit en wat gebeurde er toen.
De geschiedenisboeken vertellen weinig of niets over Zoeterwoude.
Het was een van de vele dorpen gelegen in het welvarende Holland.
Maar het kon zich beroepen op een voorname afkomst en een zekere grootheid in vroeger tijden.
 

6. Artikel: 1994020405  
Titel: Katknuppelen in Zoeterwoude
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Folklore
Verschenen in: 1994
Auteur(s): Paardekooper, H.J.C.
Toen op dinsdag 16 november j.l. Jan van Gent zijn interessante en boeiende lezing hield over Kermis en Feesten in Zoeterwoude, vertelde hij dat één van de meest "vermakelijke" attracties op de kermis in vroeger tijden was, het z.g. "katknuppelen".
 

7. Artikel: 1994084551  
Titel: Zoeterwoude 200 jaar geleden (2)
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Varia
Verschenen in: 1994
Auteur(s): Paardekooper, H.J.C.
Wie in het jaar 1794 naar belangrijke gebeurtenissen in Zoeterwoude zoekt, zal bemerken, dat het een rustig jaar geweest moet zijn.
De Zoeterwoudse archieven geven weinig prijs en dat roept het beeld op van een vredige rust in het landelijke Zoeterwoude.
Maar wie de toestand van het Europa in dat jaar beziet, zal de spanning voelen van de stilte voor de storm.
 

8. Artikel: 1994116972  
Titel: Zoeterwoude, 200 jaar geleden - 1795 (1)
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Franse tijd
Verschenen in: 1994
Auteur(s): Paardekooper, H.J.C.
"Oorlog en strenge winters hebben nog nooit welvaart gebracht".
Het is een oud Zoeterwouds gezegde, dat wel eens van toepassing zou kunnen zijn op de situatie waarin de Republiek der Nederlanden verkeerde aan het eind van 1794.
Sinds 1 februari 1793 was de Republiek in oorlog met de Franse Republiek en de gevolgen daarvan deden zich gelden voor de landbouw en de handel.
 

9. Artikel: 1995020521  
Titel: De lange weg van armoede naar rechtvaardig inkomen
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Economische ontwikkeling
Verschenen in: 1995
Auteur(s): Paardekooper, H.J.C.
De lange weg van armoede naar rechtvaardig inkomen en een Pastoor als Directeur van een Breifabriek.
De geschiedenis van de mensheid is de geschiedenis van arm en rijk.
Het bijbelse woord: De armen zult gij altijd bij u hebben, is voor heel veel mensen een bittere werkelijkheid gebleken, een noodlottige gedachte, maar voor anderen een verontschuldiging voor onrechtvaardig handelen.
Heel lang heeft men het lot der nietshebbenden pogen te verbeteren door het / geven van ondersteuning en men wist dat daarmee een daad van Christelijke barmhartigheid verwezenlijkt werd.
 

10. Artikel: 1995058994  
Titel: Zoeterwoude 200 Jaar geleden - 1795 - (2)
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Varia
Verschenen in: 1995
Auteur(s): Paardekooper, H.J.C.
De winter duurde lang en de Zoeterwoudse bevolking verlangde vurig naar het voorjaar van 1795.
Er hadden zich grote veranderingen voorgedaan in het anders zo rustige dorpsleven.
Sinds de Fransen in het land waren, had de gemeente een nieuw bestuur gekregen: de "Municipaliteit".
 

11. Artikel: 1995089916  
Titel: Zoeterwoude 200 jaar geleden - 1795 - (3)
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Varia
Verschenen in: 1995
Auteur(s): Paardekooper, H.J.C.
De Bataafse omwenteling van 1795 was niet, zoals de Franse Revolutie, gepaard gegaan met excessen.
Zij droeg het kenmerk van kalmte en van een rustig gedrag.
Men vierde feest en danste om de vrijheidsboom en begroette de Fransen als bevrijders.
Velen hoopten dat er hervormingen zouden komen, juist onder de burgerij.
Zij toch verlangden er sterk naar, om het wanbeleid van het oude regime te corrigeren.
 

12. Artikel: 1995119936  
Titel: Zoeterwoude 200 jaar geleden 1795 - (4)
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Varia
Verschenen in: 1995
Auteur(s): Paardekooper, H.J.C.
Het eerste jaar van de Bataafse Republiek liep ten einde.
Ondanks Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap was het er in de Lage Landen niet vrolijker op geworden.
De algemene achteruitgang van de welvaart was in de loop van dit jaar onmiskenbaar.
De oorlog met Engeland en het verlies van vele handelsschepen en een deel van het koloniaal bezit deden zich voelen, vooral voor fabrikanten en kooplui.
 

13. Artikel: 1996052631  
Titel: Zoeterwoude 200 jaar geleden 1796 - Deel 1
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Varia
Verschenen in: 1996
Auteur(s): Paardekooper, H.J.C.
Na het ontslag van schoolmeester Thomas Pierson in december 1795 was de opwinding aan protestantse zijde verre van geluwd.
De oude kerk op het Dorp was met Kerstmis gevuld met goedwillende gelovigen, die het Ere zij God en Vrede op aarde met volle overgave zongen.
In het kleine kerkje aan de Zuidbuurt zette Pastoor Bakker feestelijk het Gloria in Excelsis in en het mannenkoor zong uit volle borst: Et in terra Pax hominibus, bonae voluntatis.
Van goede wil waren ze wel, die van elkaar gescheiden christenen, maar echte vrede was nog ver te zoeken.
 

14. Artikel: 1997117480  
Titel: Rangen en standen in Zoeterwoude
Rubriek/subrubriek: Dagelijks leven /
Verschenen in: 1997
Auteur(s): Paardekooper, H.J.C.
Het beeld van rangen en standen was generaties lang duidelijk waarneembaar in steden en dorpen en het steunde op een situatie, die als vanzelfsprekend werd beschouwd.
Zelfs bijbelteksten werden gebruikt om de verschillen te rechtvaardigen. "De standen heetten door God zelf en niet door mensen geschapen".
Ook Zoeterwoude kende het onderscheid tussen rijk en arm, tussen bezit en armoede, tussen macht en onderworpenheid.
Anno 1900 waren de standen nauwelijks georganiseerd, maar standsverschil was er wel.
 

15. Artikel: 1998020717  
Titel: Rangen en standen in Zoeterwoude
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Economische ontwikkeling
Verschenen in: 1998
Auteur(s): Paardekooper, H.J.C.
De oprichting van de R.K. Volksbond in 1916.
Zoals beschreven bij de oprichting van de R.K. Boerenbond in 1914, was het beeld van rangen en standen in Zoeterwoude duidelijk waarneembaar.
Onderscheid was er tussen rijk en arm, tussen bezit en armoede, tussen macht en onderworpenheid.
De werkende klasse had een uitzichtloos bestaan, zonder enig uitzicht, zonder perspectief.
Zelden was er een mogelijkheid om zich daaruit los te maken.
 

16. Artikel: 1998021828  
Titel: De raad verklaart zich eenparig tegen het afstaan van grondgebied aan Leiden
Rubriek/subrubriek: Gemeente / Annexaties
Verschenen in: 1998
Auteur(s): Paardekooper, H.J.C.
De raad verklaart zich eenparig tegen het afstaan van grondgebied aan Leiden. In de 80e Suetan aflevering (februari 1991) lezen wij: "Zoeterwoude in rep en roer.
Er is niet meer aan te ontkomen". De supersnelle trein is niet meer te stuiten. In Frankrijk is de TGV (Train à Grande Vitesse) al heel gewoon.
Maar nu het zover is, dat het tracé van Brussel naar Amsterdam, waar de keuze nog niet van bepaald is, waarschijnlijk door Zoeterwoude wordt aangelegd, doet het alle emoties hoog oplopen.
 

17. Artikel: 1998053439  
Titel: Zoeterwoude 200 Jaar geleden 1797 - 1798
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Economische ontwikkeling
Verschenen in: 1998
Auteur(s): Paardekooper, H.J.C.
Niets nieuws onder de zon.
Zoals er in onze gecommercialiseerde samenleving grote bezorgdheid is om het behoud van de natuur en het milieu, actiecomités dag aan dag paraat zijn om alles wat leeft en groeit te beschermen, zo lette 200 jaar geleden de Zoeterwoudse overheid er nauwgezet op, dat sloten en wegen niet nodeloos bevuild werden door gemeentenaren, die het niet zo nauw namen met het milieu.
Van veel echte welvaartsresten was er in die dagen nog geen sprake, maar ieder moest proberen om zijn eigen vuil, hoe gering ook, zo goed mogelijk kwijt te raken.
 

 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 18 december 2017