Website Oud Zoeterwoude Suetan kwartaalbladen - Stichting Oud Zoeterwoude Zoekresultaat

Zoekresultaat:    Does, Hans van der   (in veld: Auteur(s))     

Aantal gevonden publicaties : 23   (uit: 1551)


Uitgebreid zoeken

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Artikel: 2003119900  
Titel: Uit het leven gegrepen (1)
Rubriek/subrubriek: Gemeente / Bestuur
Verschenen in: 2003
Auteur(s): Does, Hans van der
Voor vele hedendaagse Nederlanders is de term schout en schepenen een vaag maar toch niet geheel onbekend begrip.
Weinigen zullen zich bewust zijn van de betekenis die het college van schout en schepenen voor onze voorouders heeft gehad.
Zo hebben schout en schepenen aan de basis gestaan van. het plaatselijk bestuur.
Uit hun midden zijn later afzonderlijke colleges ontstaan zoals daar waren de ambachtsbewaarders (de voorlopers van het huidige gemeentebestuur), kroosheemraden (die belast waren met waterschapszaken) en weesmeesters.
 

2. Artikel: 2004057273  
Titel: Uit het leven gegrepen (2)
Rubriek/subrubriek: Gemeente / Bestuur
Verschenen in: 2004
Auteur(s): Does, Hans van der
Op 5 mei 1757 trad een nieuw College van schout en schepenen aan.
Volgens schema waren drie van de zeven schepenen door nieuwe leden vervangen.
Pas vier en een halve maand later werd het College in haar functie van plaatselijke rechtbank een eerste zaak voorgelegd.

Van je compagnon moet je het maar hebben
Gedaagde was de te Zoeterwoude wonende papiermaker Pieter van der Lely.
Hij was mede-eigenaar van de papiermolen Delftzigt. Deze industriemolen stond aan de Vrouwenweg
 

3. Artikel: 2005087172  
Titel: Uit het leven gegrepen (3)
Rubriek/subrubriek: Gemeente / Bestuur
Verschenen in: 2005
Auteur(s): Does, Hans van der
In de vorige aflevering zagen we dat de schepenen in 1758 de handen vol hadden aan een geval van naasting van de helft van een steenbakkerij aan de Hoge Rijndijk.
Maar er gebeurde meer.
De waarheid, niets dan de waarheid
Op rechtdag 13 juli 1758 diende er een zaak tegen Pieter de Zanger.
 

4. Artikel: 2006021820  
Titel: Uit het leven gegrepen (4)
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Varia
Verschenen in: 2006
Auteur(s): Does, Hans van der
Naar Oost-Indië gevaren
Dit verhaal gaat over een voorbijganger.
In dit geval wordt hieronder verstaan iemand die niet te Zoeterwoude werd geboren, maar er wel een aantal jaren heeft gewoond om daarna naar vreemde oorden weg te trekken.
Het betreft Jacob Ruijsch.
Hij werd in maart 1733 gedoopt te Koudekerk (aan den Rijn) en was het tweede kind in een gezin waarin uiteindelijk vijf kinderen zouden worden geboren.
 

5. Artikel: 2008052426  
Titel: Uit het leven gegrepen (5)
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Varia
Verschenen in: 2008
Auteur(s): Does, Hans van der
De nadruk in het zakenleven is vooral na de 2e Wereldoorlog op rentabiliteit komen te liggen.
Met zo weinig mogelijk kapitaal zo veel mogelijk verdienen.
In vroeger tijden lag de nadruk vooral op het verwerven van voldoende inkomen.
Voor de meeste mensen was dat al moeilijk genoeg.
 

6. Artikel: 2008085460  
Titel: Verheul - Een dynastie van watermolenaars
Rubriek/subrubriek: Bebouwing / Molen
Verschenen in: 2008
Auteur(s): Does, Hans van der
In de loop van de tijd hebben watermolenaars een essentiële rol gespeeld om ons land bewoonbaar te maken en te houden.
Sommige families hebben generaties lang één of meer watermolenaars geleverd.
Eén van deze families was de familie Verheul.
Rond 1600 leefde er te Hillegersberg ene Dirk Thijsz. die aldaar bouwman (veehouder) was.
Van zijn kleinzoon Willem Willemsz.
 

7. Artikel: 2009119900  
Titel: Uit het leven gegrepen (6)
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Varia
Verschenen in: 2009
Auteur(s): Does, Hans van der
Problemen in het nieuwe land.
Rond 1765 werden de Noordplassen drooggemaakt.
Ook het gebied rondom de woonkern Gelderswoude behoorde daartoe.
De droogmaking gaf velen werk in een periode dat de vaderlandse economie begon te stagneren.
Om het in te polderen gebied moest een dijk worden aangelegd, terwijl molens, sluizen en bruggen moesten worden gebouwd.
Ook de waterstaatkundige situatie van de omliggende polders diende te worden aangepast.
 

8. Artikel: 2010085961  
Titel: Uit het leven gegrepen (7)
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Varia
Verschenen in: 2010
Auteur(s): Does, Hans van der
Vroeg of laat kreeg elke schepenbank te maken met de ongewenste gevolgen van zogenaamde vleeschelijke Conversatie.
Na de geboorte van een buitenechtelijk kind trachtte de moeder geldelijke compensatie te krijgen van de biologische vaderen een regeling te treffen voor de kosten van alimentatie.
Pas in laatste instantie wendde men zich tot de armenzorg.
 

9. Artikel: 2010087576  
Titel: Uit het leven gegrepen (8)
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Varia
Verschenen in: 2010
Auteur(s): Does, Hans van der
Hij liet de boel de boel.
In 1759 monsterde ene Jacob Jacobsz. van der Molen aan bij de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) om naar de Oost te gaan als metselaar.
In het scheepssoldijboek van de VOC staat vermeld dat hij afkomstig was uit Oud-Beijerland.
Volgens het ondertrouwregister was Jacob echter afkomstig van Hekelingen.
In de kerkboeken van beide plaatsen heb ik Jacob niet terug kunnen vinden.
We zullen het er maar op houden dat hij ergens op de Zuid-Hollandse eilanden ter wereld is gekomen.
Jacob huwde in 1738 voor schepenen van Zoeterwoude met Pleuntje Lauwen Groenewegen.
 

10. Artikel: 2010119900  
Titel: Uit het leven gegrepen (9)
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Varia
Verschenen in: 2010
Auteur(s): Does, Hans van der
Om alle verdere verwijderingen en onlusten voor te komen.
De hedendaagse rechtbanken worden overstroomd met problemen die voortvloeien uit stukgelopen relaties.
Natuurlijk waren die problemen er vroeger ook, maar misschien waren de verwachtingen toen niet zo hoog gespannen waardoor de echtelieden meer van elkaar verdroegen.
Het huwelijk van het merendeel van onze voorouders was naast gevoelens ook gebaseerd op belangen.
 

11. Artikel: 2011021720  
Titel: Gelderswoude (1)
Rubriek/subrubriek: Polders / Gelderwoudse polder
Verschenen in: 2011
Auteur(s): Does, Hans van der
Een landschap dat steeds veranderde.
In West-Nederland woont bijna de gehele bevolking in een door mensenhanden gemaakt land-schap. Reeds meer dan duizend jaar is men bezig dit gebied bewoonbaar te maken en vooral te houden.
De oorspronkelijke veenwildernis in de Hollands-Utrechtse laagvlakte werd al doende omgezet in een veenweidegebied.
 

12. Artikel: 2011086468  
Titel: Gelderswoude (2)
Rubriek/subrubriek: Polders / Gelderwoudse polder
Verschenen in: 2011
Auteur(s): Does, Hans van der
De moeizame herstart
Hoewel drooggevallen land aanvankelijk een ongezond gebied was waar enorme grote aantallen insecten verbleven en men een grote kans liep om ziek te worden met alle gevolgen van dien, vestigden er zich toch mensen om al pionierend een bestaan te gaan opbouwen.
Er bestaat niet of nauwelijks documentatie over de pioniersfase in droogmakerijen.
 

13. Artikel: 2011118486  
Titel: Gelderswoude (3)
Rubriek/subrubriek: Polders / Gelderwoudse polder
Verschenen in: 2011
Auteur(s): Does, Hans van der
Gelderswoude - Op eigen benen
Wonen in een polderlandschap was - en is nog steeds - niet goedkoop.
Er was een hele grote en langdurige krachtsinspanning nodig geweest om het Hollands-Utrechtse moerasgebied in cultuur te brengen.
In de vorige hebben we bovendien gezien dat er tamelijk veel kosten gemaakt moesten worden om het ontgonnen moerasgebied - vanwege omgezet in poldergebied - blijvend droog te houden.
 

14. Artikel: 2012021719  
Titel: Gelderswoude (3)
Rubriek/subrubriek: Polders / Gelderwoudse polder
Verschenen in: 2012
Auteur(s): Does, Hans van der
Slim gespeeld
Tussen 1848 en 1851 werd de wettelijke basis gelegd voor het bestuurlijk systeem van de overheid zoals we dat in principe nog steeds kennen.
Door deze wetgeving kregen gemeenten eigen taken en bevoegdheden.
De bewoners van Gelderswoude zouden door handig manoeuvreren hiervan ook gebruik weten te maken.
Tijdens de vergadering van de burgemeester en wethouders op 5 september 1865 meldde de burgemeester dat er een rekest was binnengekomen van de bewoners van Gelderswoude.
 

15. Artikel: 2012053436  
Titel: Gelderswoude (4)
Rubriek/subrubriek: Polders / Gelderwoudse polder
Verschenen in: 2012
Auteur(s): Does, Hans van der
Tweespalt.
In november 1877 verwisselde voorzitter Boonekamp het tijdelijke met het eeuwige.
Omdat de reglementen voor tweeërlei uitleg vatbaar waren werd er overleg gepleegd met het hoogheemraadschap en na onderlinge afstemming met heemraad Van der Sterre trad Theodorus Straathof op als waarnemend voorzitter.
In die hoedanigheid opende hij op 1 mei 1878 de poldervergadering.
 

16. Artikel: 2012118688  
Titel: Gelderswoude (5)
Rubriek/subrubriek: Polders / Gelderwoudse polder
Verschenen in: 2012
Auteur(s): Does, Hans van der
En maar treuzelen
Op de poldervergadering van 14 mei 1914 werd ook een nieuwe voorzitter gekozen.
Voorzitter Voorwinden - sinds 1894 in functie - had er genoeg van. Hij was inmiddels de zeventig gepasseerd.
Met stip was ( Koos) Straathof de beoogde nieuwe voorzitter.
Hij was niet alleen lid van het polderbestuur, maar had ook zitting in de gemeenteraad.
 

17. Artikel: 2013030711  
Titel: 200 jaar Koninkrijk der Nederlanden
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Franse tijd
Verschenen in: 2013
Auteur(s): Does, Hans van der
Het metrieke stelsel
De oudste vorm van handel is ruilen. Twee partijen wisselen goederen uit.
Al snel zal er behoefte zijn ontstaan om de handelswaar in afgepaste vorm door te leveren.
Maar hoe doe je dat.
 

18. Artikel: 2013096263  
Titel: Gelderswoude (6)
Rubriek/subrubriek: Polders / Gelderwoudse polder
Verschenen in: 2013
Auteur(s): Does, Hans van der
Schikken in het onvermijdelijke
Op 12 november 1930 werd een poldervergadering gehouden om de situatie te bespreken die was ontstaan doordat de spil van de bovenmolen kort tevoren was gebroken waardoor de molen zijn werk niet meer kon doen.
De spil is de verticale balk die de verbinding vormde tussen de wieken en het bemalingmechanisme.
 

19. Artikel: 2013129091  
Titel: Gelderswoude (7)
Rubriek/subrubriek: Polders / Gelderwoudse polder
Verschenen in: 2013
Auteur(s): Does, Hans van der
Veel emotie
Op 2 februari 1932 werd het besluit met 55 tegen 29 stemmen genomen om over te gaan op machinale bemaling.
Vier dagen later werd een brief - gericht aan Gedeputeerde Staten - opgesteld om tegen dit besluit te ageren.
Deze was ondertekend door de boeren in het lage gedeelte van de polder, op de familie Straathof na.
 

20. Artikel: 2014031516  
Titel: Gelderswoude (8)
Rubriek/subrubriek: Polders / Gelderwoudse polder
Verschenen in: 2013
Auteur(s): Does, Hans van der
Een polder in oorlogstijd.
Aanvankelijk zal men in Gelderswoude niet veel van de Duitse bezetting gemerkt hebben.
Wel werd op 22 februari 1941 op de poldervergadering van de Benthuizerpolders meegedeeld dat er een schrijven van de Procureur Generaal van het Gerechtshof was ontvangen waarin bericht werd dat voor het houden van een poldervergadering geen vergunning hoefde te worden aangevraagd.
 

21. Artikel: 2014064748  
Titel: Gelderswoude (9)
Rubriek/subrubriek: Polders / Gelderwoudse polder
Verschenen in: 2014
Auteur(s): Does, Hans van der
Er moet er toch één tegen zijn.
Op 19 september 1945 kwamen de ingelanden van de Drooggemaakte (Gelderswoudse Polder) weer bij elkaar.
Tijdens deze vergadering werd het voorstel van de Benthuizerpolders besproken onder welke voorwaarden deze polder de bemaling van de Drooggemaakte zou willen overnemen.
 

22. Artikel: 2015063334  
Titel: Gelderswoude in oorlogstijd (10)
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Wereldoorlog
Verschenen in: 2015
Auteur(s): Does, Hans van der
Voor zover bekend was Andries (Dries) Leune Jzn. de enige jongeman uit Gelderswoude die in het Nederlandse leger was opgenomen toen op 10 mei 1940 de Duitse legers ook Nederland binnenvielen.
Hij was gelegerd in Zeeland en heeft het bombardement van Middelburg nog van nabij meegemaakt.
Eind mei 1940 kon hij ongedeerd weer bij zijn ouders terugkeren.
 

23. Artikel: 2015094646  
Titel: Het bevrijdingsfeest
Rubriek/subrubriek: Geschiedenis / Wereldoorlog
Verschenen in: 2015
Auteur(s): Does, Hans van der
Overal werd die zomer feest gevierd.
Zelfs in Benthuizen werd in september 1945 een bevrijdingsfeest georganiseerd.
Hoogtepunt was de optocht.
Ook Gelderswoude besloot hieraan mee te doen.
 

 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 8 december 2020